söndag, mars 22, 2015

KD Vårstämma Hudiksvall

Kristdemokraterna i Gävleborg anordnade sin traditionella vårstämma i Hudiksvall den 21 mars.

Peter Åkerström hälsade ett 70-tal ombud och övriga deltagare välkomna till stämman på Högliden Konferens. Till stämmoordförande valdes Olle Persson, Norrala. Inbjuden talare var riksdagsledamoten Annika Eclund, Tibro, partiets skolpolitiska talesperson, tidigare lärare, som informerade om aktuella politiska händelser i riksdagen med fokus på skolfrågorna.

T f ombudsman Leif Jönsson, Sandviken, föredrog verksamhetsberättelsen och kassör Daniel Jönsson, Sandviken, den ekonomiska berättelsen. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Göran Dahlin, Gävle, redovisade valberedningens förslag till de olika posterna i partidistriktet. Rosalie Carlén, Gävle, valdes till ordförande, Leif Jönsson, Sandviken till 1:e vice ordförande och Ingemar Kalén, Hofors, valdes till 2:e vice ordförande.

Till ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen valdes Maj-Britt Kissner Burman, Bollnäs, Anders Bergsten, Bollnäs, Jennie Forsblom, Ovanåker, Lili Andre , Gävle, Peter Åkerström, Hudiksvall, Anders Ramstrand, Söderhamn och Daniel Jönsson, Sandviken.

KD ska välja ny partiledare vid ett extra riksting den 25 april. Vårstämman valde som ombud Anders Bergsten, Bollnäs, (delegationsledare), Jennie Forsblom, Ovanåker, Lili Andre, Gävle, Lennart Sandgren, Hofors, Patric Jonsson, Nordanstig, Leif Jönsson, Sandviken, Anders Ramstrand, Söderhamn och Peter Åkerström, Hudiksvall.

Ingemar Kalén, oppositionsråd i regionfullmäktige, där KD har tre ledamöter, redovisade landstingsgruppens verksamhetsberättelse och lämnade även övrig information från den nya regionen.

Vårstämman behandlade även elva inkomna motioner till det ordinarie Rikstinget i höst i Västerås. Bland motionerna kan nämnas ”Differentierade arbetsgivaravgifter i olika regioner i Sverige”, ”Förstatliga sjukhusvården”, ”KD och HBT-frågorna” samt ”Inför AT-tjänstgöring för sjuksköterskor”. Samtliga dessa motioner beslutade stämman rekommendera rikstinget att bifalla. En motion från Albin Lindkvist, Kilafors, om ”Uppförande- och ordningsbetyg i skolan” ansågs besvarad eftersom ett förslag om detta fanns i Alliansens valmanifest.

Andra aktuella frågor som behandlades var förslag till stadgeändringar och revidering av partiets principprogram. Jan Erik Andersson, Gävle, redovisade den regionala valanalysen. Bland slutsatserna kan nämnas att en kandidat- och politikerskola kan vara nödvändig och att vikten av att ett fungerande KDU (ungdomsorganisationen) i länet etableras så snart som möjligt, samt att ta fram en strategisk plan när det gäller marknadsföring av politiken lokalt och regionalt.

Ordföranden påkallade till sist en tyst minut för avlidna Eva Hedlund, Gävle, varefter partidistriktets nya ordförande Rosalie Carlén avtackade Ethel Engberg, Nordanstig, Roland Jonsson, Bollnäs och Pärlennart Larsson, Hudiksvall, samt presidiet. Ett särskilt tack riktades till Ingrid och Göran Dahlin, Gävle och Leif Jönsson, Sandviken, för deras insatser under våren och inför stämmoarrangemanget.

Inga kommentarer: