torsdag, januari 14, 2010

Äldre får stärkt inflytande över omsorgen

Det finns fortfarande brister i äldreomsorgen i Sverige. De äldre ges inte tillräckligt utrymme att delta i planeringen av den service som kommunerna ger. Regeringen föreslår därför en rad åtgärder, bland annat vill den  införa en ny lag om en nationell värdegrund som ska genomsyra arbetet i äldreomsorgen.

Värdegrunden innebär att socialtjänstens verksamhet ska inriktas på att den äldre personen får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Värdegrunden ska genomsyra arbetet i äldreomsorgen. En sådan värdegrund i verksamheten kan tydliggöra olika aspekter såsom integritet t.ex. privatliv och kroppslig integritet; självbestämmande, individanpassning och delaktighet; insatser av god kvalitet, gott bemötande samt att den äldre personen ska kunna känna trygghet.

Inga kommentarer: