torsdag, oktober 03, 2013

Undantag från strandskyddet främjar landsbygdens utveckling

2009 och 2010 ändrades strandskyddsreglerna för att kommuner på landsbygden skulle får det lättare att skapa attraktiva boendemiljöer i strandnära lägen. Så har det dock inte blivit. Därför gav regeringen i fjol Naturvårdsverket och Boverket i uppdrag att analysera hur myndigheter och kommuner tillämpar reglerna. Myndigheterna fick också i uppgift att vid behov föreslå förbättringar av regelverket.


Den utvärdering av strandskyddet som Boverket och Naturvårdsverket har presenterat innehåller tyvärr inte nödvändiga förslag till ett bättre regelverk. Reglerna hindrar utveckling på landsbygden och måste ändras på flera punkter.

Många landsbygdskommuner behöver skapa boendemiljöer i vackra naturområden för att locka till sig nya invånare. Men onyanserade bestämmelser hindrar dem från att planera för byggande i strandnära lägen, trots att deras tillgång till sjöar och stränder är god.

Det är beklagligt att myndigheterna inte har följt sitt uppdrag att ge förslag som underlättar byggande och främjar landsbygdens utveckling. I t ex Arjeplogs kommun har varje invånare 3 kilometer stränder att ”förfoga” över…
Myndigheterna borde ha föreslagit att mindre sjöar och vattendrag med lågt skyddsvärde undantas från strandskyddet. Den lättnad som man vill införa för mindre sjöar och vattendrag är förenad med krav om prövningar i varje enskilt fall. Risken finns att länsstyrelserna fortsätter att göra strikta bedömningar och att bedömningarna tar lång tid.
Det saknas förslag om att ta bort kravet på att nya hus måste byggas intill befintlig bebyggelse för att få dispens från strandskyddet i så kallade LIS-områden (LIS = Landsbygdsutveckling i strandnära lägen). På många håll finns det inga hus att bygga intill.

Bollnäs kommun har till regeringen överklagat länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplanen för ett nytt bostadsområde i Backaområdet i Vallsta i anslutning till Ljusnans strand. Regeringen har ännu inte fattat beslut i frågan. I Gävleborgs län är det nästan omöjligt att få dispens från strandskyddet. Intentionerna i ändringarna i strandskyddslagstiftningen från 2009 var att underlätta byggandet i strandnära områden, men det har snarare blivit svårare, anser Bollnäs kommun.

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) delar Bollnäs kommuns uppfattning och poängterar att det är stor skillnad mellan länsstyrelsernas bedömningar. Länsstyrelserna hamnar ofta på kollisionskurs med kommunerna. Reglerna behöver ändras så att kommunerna får större inflytande över dispenser. Något sådant förslag ges dock inte, trots att kommunerna vet bäst vilka strandnära områden som är viktiga att bygga bostäder i för att främja landsbygdens utveckling.

Inga kommentarer: