tisdag, oktober 16, 2012

Infrastruktur - nationell plan

Regeringen rekordsatsar med 522 miljarder kr under 2014–2025 på att stärka drift och underhåll på vägar och järnvägar, bygga bort flaskhalsar och säkerställa möjligheten för jobb och tillväxt.

I regeringens infrastrukturproposition framgår den uttalade ambitionen att utveckla den befintliga infrastrukturen genom underhåll, effektivisering och trimning. Dessa åtgärder tillsammans med att bygga ny infrastruktur leder till utökad kapacitet och bidrar till ett robustare och effektivare utnyttjande av transportsystemet i dess helhet. 

Nästa steg i planeringen av transportinfrastrukturen är att Trafikverket får i uppdrag att genomföra åtgärdsplaneringen för åren 2014-2025. Då kommer olika åtgärder att övervägas och prioriteras för att resultera i ett förslag till nationell plan som regeringen ska besluta om våren 2014. Ett viktigt underlag för åtgärdsplaneringen är Kapacitetsutredningen från Trafikverket.

Trafikverket kommer i den fortsatta processen att ha kontakter med berörda aktörer i hela landet för att diskutera viktiga och angelägna satsningar i transportinfrastrukturen. Här är det viktigt att vi i Gävleborg påtalar vikten av satsningar på Norra Stambanan, Ostkustbanan och Väg 83!

Inga kommentarer: