tisdag, juli 27, 2010

Utbildning för livet

Få frågor har större betydelse för ett samhälles utveckling och framförallt medborgarnas välfärd än det livslånga lärandet. Alla ska ges chans till utbildning. Skola och utbildning är ur ett rättviseperspektiv politikens viktigaste uppgift. Det handlar om att solidariskt garantera lika möjligheter i livet för alla barn.

Resultatmässigt har den svenska skolan halkat efter i förhållande till andra jämförbara länder. Många elever lämnar dessutom skolan med ofullständiga betyg och får därmed en avsevärt svårare situation för att komma in på arbetsmarknaden. Alliansregeringen genomför nu en rad reformer inom skolområdet vilka på lite sikt rimligen bör rätta till dessa brister.

Skolledarnas betydelse för skolans pedagogiska verksamhet – och resultat – är mycket stor. Men dagens skolledare har fått allt mindre tid och möjlighet att fungera just som pedagogiska ledare. Det tror jag spelar en inte oväsentlig roll i att skolans resultat halkar efter. Det är en kommunal uppgift att ge skolledarna utrymme och rimliga förutsättningar.

Samspelet mellan föräldrar och skola är viktigt och behöver utvecklas. Föräldrar bör få möjlighet att delta i utformningen av de ordningsregler som enligt den nya skollagen ska finnas vid varje skola och som ska beslutas av rektorn. Att föräldrarna är engagerade och aktivt stödjer skolans ordningsregler är av stor betydelse för tryggheten och studieron i skolan.

Vi kristdemokrater uppmuntrar skolorna att införa ett kontrakt gällande nolltolerans mot hot, våld och trakasserier i skolan. En sådan nolltolerans måste också inkludera nätmobbning. Om mobbningen uppmärksammas på ett tidigt stadium finns mycket större möjligheter att stoppa den i tid.

Det råder en bristsituation när det gäller traditionella hantverksyrken. Vikten av god praktisk utbildning och ett fungerande lärlingssystem behöver därför understrykas. Gymnasieutbildningar med praktisk inriktning behöver få ett uppsving.

Ungdomspraktik är ett bra sätt för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Det kan innebära utbildning eller praktikplats hos privata eller offentliga arbetsgivare. Ett ”handslag med näringslivet” bör träffas i alla kommuner. Innehåll och uppläggning av utbildningen/praktiken ska läggas fast av respektive kommun, arbetsförmedling och näringslivet i ett samarbetsavtal.

Inga kommentarer: