söndag, november 08, 2009

Landstinget behöver starka kulturpolitiker

Landstinget kommer att behöva starka kulturpolitiker i framtiden. Den nya kulturpropositionen ”Tid för kultur” ställer två viktiga frågor: hur ska vi öka regionernas betydelse och hur ska vi omvandla ett sektoriserat kultursamhälle till ett mer holistiskt?

Den förra kulturpropositionen från 1974 stakade ut vägen mot likformig kultur i hela riket. Den har ibland kallats den sista stenen i det stora folkhemsbygget. Dåvarande regering ville skapa en nationell infrastruktur för kultur med länsteatrar, regionmusik, länsmuséer.

Den nya kulturpolitiken som den nuvarande alliansregeringen lanserar är mer dynamisk och har ett mer holistiskt synsätt. Ett viktigt inslag i den nya kulturpropositionen är ”portföljmodellen”. Regeringen skriver i sin proposition att syftet med portföjmodellen är att ge flexibilitet och vitalisera kulturpolitiken och få in kulturen i fler samhällssektorer.

Det är portföljmodellen som gör att politiken får ökad betydelse, att jag som landstingspolitiker får ta på mig ett ökat ansvar för att fördjupa, öka och bredda kulturen i vår Gävleborgsregion. Kulturen kommer att bli ett kärnområde inom landstinget och det kommer att ställas stora krav på oss landstingspolitiker. Kulturen har ju ett egenvärde och den har många uttrycksformer.

All kultur är inte offentligt finansierad. Vi måste som landstingspolitiker även se, uppmuntra och stödja den kultur som lever ett eget liv i skymundan av nuvarande bidragssystem. Vi måste via förhandlingar med staten frigöra resurser också för den del av kulturyttringarna som bygger på det ideella bildningsengagemanget.

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

Som kristdemokrat vill jag:

• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor,
• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Kulturens betydelse för folkhälsan ska uppmärksammas liksom kulturens betydelse för folkbildningen. Statens grepp om kulturen försvagas när regionerna ute i landet får bestämma mer själva och ta ett större ansvar för den regionala kulturen. Som kristdemokrat i landstinget är jag beredd att ta detta ansvar.

1 kommentar:

Anonym sa...

vad jag letade efter, tack